Ama Basa Ra Roseia Anamika Saha Giha

May 30, 2015 SwenSteffan4874 4

ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଲି, ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ପଡୁଥାଏ । ତେଣେ ପରିବାରକୁ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଏକା ରହିବା ବହୁତ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ । […]

1 71 72 73 74 75 81